startsidan | om företaget | kontakt
Välkommen till KFC - Det är oss Du talar med www.kfc.se
Undermenyer
1.Välkommen till KFC!
2.Historik
3.Handla från oss
4.Återförsäljare
5.Transportfrågor
6.Miljöfrågor
7.Kontakta - Besök
8.Karta (pdf)
9.Vår kvalitet – Din garanti
10.Service & Reklamation
11.Tips&Länkar
12.Legal information (eng)
REKLAMATIONSHANTERING

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall köparen reklamera till KFC AB omgående, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan.

Köparen skall ankomstkontrollera gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig KFC AB rätten att i förhållande till köparen avgöra om felet skall avhjälpas. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta KFC AB:s på telefon 0227 2929 0, via e-post till order@kfc.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit KFC AB till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till KFC AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, gärna med digitalbild, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas handlingar återsänds varan till köparen. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av speditörs godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.
Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas speditören, ring oss för telefonnummer, och till KFC AB på telefon 0227 2929 0 eller e-post order@kfc.se.

Föreligger fel som KFC AB ansvarar för, åtar sig KFC AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

KFC AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. KFC AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Återköp
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar KFC AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, delar saknas och/eller när varan är använd återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta KFC AB:s fraktkostnader. Återköp sker till 90% av fakturerat pris.

Vid återköp skall kund kontakta KFC AB på telefon 0227 2929 0, e-post till order@kfc.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit KFC AB till handa.

Vid återsändandet av varan skall returfrakten till KFC AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av speditör godkänt ytteremballage. Returer som inkommer till KFC AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller handlingar saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när KFC AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

 

KFC AB | Box 46 | 736 21 Kungsör | tfn: 0227 2929 0 | fax: 0227 2929 1 | info@kfc.se